Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko:

5 stycznia 2018

ARCHIWISTA

ds. opracowania kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców oraz prowadzenia prac dokumentacyjnych w Oddziale II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych - zastępstwo na czas nieobecności członka korpusu służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 i ul. Wiślana 27 

O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 Ustawy o służbie cywilnej. 

Główne obowiązki:

  1. Opracowanie kwerend z akt osobowo- płacowych i ewidencji mieszkańców wytworzonej po 1945 roku oraz prowadzenia prac dokumentacyjnych.
  2. Opracowywanie kwerend na podstawie dokumentacji osobowo- płacowej niestanowiącej zasobu archiwalnego.
  3. Aktualizowanie bazy danych Archiwum o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo- płacowej zlikwidowanych zakładów pracy.
  4. Indeksowanie akt wytworzonych po 1945 roku w komputerowych bazach danych.
  5. Zastępowanie stałej obsługi pracowni naukowej w pełnym zakresie, w tym obsługa użytkowników krajowych i zagranicznych, ewidencjonowanie archiwaliów w bazie ZISAPB.
  6. Informowanie o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo- płacowej zlikwidowanych zakładów.

 

Wykształcenie: średnie i policealne 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Inne dokumenty i oświadczenia

Informacja o warunkach pracy:

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem

- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt

- kontakt z kurzem

- praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 oraz w Sekcji ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych Bydgoszcz ul. Wiślana 27

 

Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy

- praca z materiałami archiwalnymi

- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym

- okresowo praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty należy składać lub przekazać do:

12.01.2018 r.

pod adresem:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

 

- o terminie otrzymania oferty decyduje data stempla pocztowego

- oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

- kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

- dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone

- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-05
Data publikacji:2018-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Klapka
Liczba odwiedzin:1290