Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów na stanowisko:

14 marca 2018

ARCHIWISTA

ds. kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym

Liczba lub wymiar etatów:

1

Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

teren Województwa Kujawsko – Pomorskiego

część powiatu chojnickiego i gnieźnieńskiego

 

O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 Ustawy o służbie cywilnej.

Główne obowiązki:

Kontroluje - prawidłowe postępowanie z dokumentacją – kontrola archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych prawidłowego narastania, gromadzenia, opracowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Ocenia - ekspertyzy archiwalne – przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych związanych z wartościowaniem i oceną dokumentacji w państwowych, samorządowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.

Opiniuje - przepisy kancelaryjno-archiwalne – opiniowanie projektów przepisów kancelaryjno-archiwalnych regulujących postępowanie z dokumentacją.

Opiniuje - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – opiniowanie pod względem merytorycznym i formalnym wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Przeprowadza - z państwowymi i niepaństwowymi jednostkami organizacyjny konsultacje z zakresu prawa archiwalnego.

Szkoli - pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie posługiwania się przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

Wykształcenie: średnie i policealne

Wymagania konieczne:

Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej 12 miesięcy.

Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją i umiejętność ich interpretacji.

Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych oraz zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych.

Wymagania pożądane:

Studia archiwalne lub zarządzanie dokumentacją,

Umiejętność obsługi programów komputerowych (Access, Word)

Znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o służbie cywilnej

Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub organach wymiaru sprawiedliwości

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

życiorys i list motywacyjny

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o warunkach pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem

- praca w terenie

- stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych jednostkach organizacyjnych.

- trudne warunki pracy w niektórych pomieszczeniach magazynowych archiwów zakładowych jednostek nadzorowanych (piwnice, strychy, możliwość mikrobiologicznego skażenia akt i pomieszczeń, kurz, itp.)

 

Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy

- praca z materiałami archiwalnymi

- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym

- okresowo praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty należy składać lub przekazać do:

30.03.2018 r.

pod adresem:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

 

- o terminie otrzymania oferty decyduje data stempla pocztowego

- oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

- kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

- dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone

- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-14
Data publikacji:2018-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Klapka
Liczba odwiedzin:819